Книги по журналистике  по автору / по названию  О

Основи журналістики у відповідях та заувагах - Різун В.В.

Основи журналістики у відповідях та заувагах

Назва: Основи журналістики у відповідях та заувагах
Автор книги: Різун Володимир Володимирович
Рік видання: 2004
Місце видання: Київ
Сторінок: 80
Формат: pdf
Мова книги: Українська
Розмір файлу: 100,56 МБ

Анотація до книги:

До Вашої уваги представлено науково-популярне видання "Основи журналістики у відповідях та заувагах", автором якого є директор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка - Володимир Володимирович Різун. У стислій формі в книзі зображено погляди вченого на найбільш важливі питання журналістики, засобів масової інформації, журналістської діяльності, масової комунікації та свободи слова. Книга розрахована на журналістів та інших фахівців слова.

Зміст:

ІДЕЯ СТВОРЕННЯ цього науково-популярного видання виникла одного разу, коли мені запропонували відповісти письмово на ряд запитань для інтерв'ю. Я подумав собі: можна зібрати часто повторювані запитання, які ставлять мені журналісти, студенти, колеги, дати на них відповіді, щоб таким чином уникнути подібних запитань надалі. Ідея мені сподобалася. Як виявилося, відповіді (коли їх розглядати системно) відображають основні поняття журналістики і лежать в основі теорії журналістики. Під впливом таких міркувань я взявся за написання "Основ журналістики", але, звісно, "у відповідях і заувагах". Стосовно зауваг, то вони є роздумами знову ж таки над запитаннями, що ставлять мені дуже часто як директорові Інституту журналістики. Ці роздуми мають більш системний характер, ніж просто відповіді на запитання, через те я їх і викладаю окремо як відносно завершений текст.

Щиро сподіваюся, що ця книга стане предметом обговорень та роздумів серед фахівців, адже питання, які я зачіпаю, почасти мають дискусійних характер чи є неоднозначними для розуміння, але формат викладу "запитання-відповідь" вже вимагав від мене визначеності та однозначності, принаймні в межах мого розуміння журналістики як суспільного явища.

Перебуваючи 24 вересня 2004 року на львівському факультеті журналістики з нагоди його 50-річчя, я отримав в подарунок від професора В. Й. Здоровеги книгу "Про журналістику і журналістів". Це теж науково-популярне видання, яке зроблено майже у тому ж форматі, що задумав і я. Правда, книга Володимира Йосиповича - то статті, есе, виступи, діалоги. Але оскільки професор Здоровега зумів зреалізувати таку ідею першим, то я з задоволенням роблю посилання на класика української науки про журналістику у тих місцях своєї книги, де це доцільно.

Текст моїх "Основ журналістики", як буде видно, шановний читачу, зовсім не переобтяжений посиланнями на праці інших вчених. Це пояснюється жанром книжки та щоденниковим стилем запису думок, які виникали під час роботи над відповідями на запитання для різних інтерв'ю.

Буду безмежно вдячний кожному, хто відгукнеться на мою книжку, запропонує свою точку зору з того чи іншого питання. Пишіть на адресу RIZ@SVITONLINE.COM.


ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ
Журналіст
Яким має бути портрет журналіста?
Чи може журналіст мати позицію?
Чи є різниця між журналістом і публіцистом?
Яке основне гасло журналіста?
Чи може журналіст використовувати своє службове становище?
У чому полягає професіоналізм журналіста?
У чому суть підготовки журналіста?
Які ризики професії журналіста?
Який основний принцип діяльності журналіста?
Які основні категорії діяльності журналіста?
Що таке заангажованість журналіста і яким він має бути?
Яким хочуть бачити люди журналіста?

Журналістика
Що таке журналістика?
Чи може журналістика бути абсолютно незалежною?
Чи допомагає журналістика приймати рішення?
Якою буває журналістика?
Чи залежить журналістика від суспільного розвитку і як саме?
Чи може журналістика існувати поза емоціями?
Від чого залежить успіх існування журналістики?
Що потрібно для існування незалежної журналістики?

Журналістика і масова комунікація
Що таке спілкування?
Яка природа масової комунікації?
Чи може журналістика існувати поза впливом?
Чи впливає новина без коментарів?

Журналістикознавство
Яка різниця між публіцистикою і наукою?

Засоби масової інформації
Який смисл існування ЗМІ?
Чи може бути конфлікт між ЗМІ і громадою?
Чи не є громадські ЗМІ вже за своїм визначенням опозиційними до влади, незалежними від влади, через що вони не можуть подавати інформацію нейтрально, без емоцій та безпристрасно?
Як треба ставитися до незалежних ЗМІ?

Інформування
Що таке інформування?
Що означає інформувати і яка роль журналіста в процесі інформування?
Чи сумісні поняття інформування й відповідальності журналіста?

Правдивість, чесність, точність, об'єктивність
Чи є об'єктивними категоріями правдивість точність подачі інформації?
Що значить подавати новини чесно, правдиво?
Незаангажованість, об'єктивність, правдивість - це абсолютні чи відносні речі?
Наскільки журналістське відображення дійсності є правдивим та об'єктивним?

Свобода слова і преси
Що таке свобода слова?
Чи передбачає свобода слова говорити все, що хочеш?
Чому дехто боїться свободи слова?
Що таке абсолютно повна свобода?
Чи мають право журналісти порушувати свободи і права людей, користуючись свободою слова?
Чи мають право журналісти користуватися свободою слова для вирішення своїх проблем?
Чому в суспільстві свобода слова - категорія відносна?
Яким принципом треба керуватися для визначення відносності свободи слова?
Що таке свобода преси?

Технологія праці
Чи треба погоджувати текст інтерв'ю з його героєм?
Як працювати з фактами?
Яких методів роботи журналіста ви не допускаєте?
Чому подавати інформацію стримано, без вияву свого ставлення до події, намагання якомога більш об'єктивно відобразити події, працювати як лікар чи юрист, тобто бути незаангажованим - вважається правильною технологією журналіста?
Що означає збалансовано подавати інформацію?

Факт
Що таке факт?
Від чого залежить факт?
Голі факти - це добре чи погано?

ЧАСТИНА ДРУГА. ЗАУВАГИ З ПРИВОДУ СВОБОДИ СЛОВА
Право на слово
Конфлікти через порушення права на слово
Право читача
Абсолютна свобода слова
Маючи свободу слова...

Оглавление:

От автора
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ
Журналист
Каким должен быть портрет журналиста?
Может ли журналист иметь позицию?
Есть ли разница между журналистом и публицистом?
Какой основной лозунг журналиста?
Может ли журналист использовать свое служебное положение?
В чем заключается профессионализм журналиста?
В чем суть подготовки журналиста?
Риски профессии журналиста?
Какой основной принцип деятельности журналиста?
Какие основные категории деятельности журналиста?
Что такое ангажированность журналиста и каким он должен быть?
Каким хотят видеть люди журналиста?
Журналистика
Что такое журналистика?
Может ли журналистика быть абсолютно независимой?
Помогает ли журналистика принимать решения?
Какой бывает журналистика?
Зависит ли журналистика от общественного развития и как?
Может ли журналистика существовать без эмоций?
От чего зависит успех существования журналистики?
Что нужно для существования независимой журналистики?
Журналистика и массовая коммуникация
Что такое общение?
Какова природа массовой коммуникации?
Может ли журналистика существовать за пределами влияния?
Влияет ли новость без комментариев?
Журналистиковедение
Какая разница между публицистикой и наукой?
Средства массовой информации
Какой смысл существования СМИ?
Может ли быть конфликт между СМИ и обществом?
Не является общественные СМИ уже по своему определению оппозиционными к власти, независимыми от власти, из-за чего они не могут подавать информацию нейтрально, без эмоций и беспристрастно?
Как надо относиться к независимым СМИ?
Информирование
Что такое информирование?
Что означает информировать и какова роль журналиста в процессе информирования?
Совместимы ли понятия информирования и ответственности журналиста?
Правдивость, честность, точность, объективность
Являются ли объективными категориями правдивость точность подачи информации?
Что значит подавать новости честно, справедливо?
Беспристрастность, объективность, правдивость - это абсолютные или относительные вещи?
Насколько журналистское отражение действительности истинно и объективно?
Свобода слова и прессы
Что такое свобода слова?
Предусматривает ли свобода слова говорить все, что хочешь?
Почему некоторые боятся свободы слова?
Что такое абсолютно полная свобода?
Имеют ли право журналисты нарушать свободы и права людей, пользуясь свободой слова?
Имеют ли право журналисты пользоваться свободой слова для решения своих проблем?
Почему в обществе свобода слова - категория относительная?
Каким принципом следует руководствоваться для определения относительности свободы слова?
Что такое свобода прессы?
Технология работы
Надо ли согласовывать текст интервью с его героем?
Как работать с фактами?
Каких методов работы журналиста вы не допускаете?
Почему подавать информацию сдержанно, без проявления своего отношения к событию, попытка как можно более объективно отразить события, работать как врач или юрист, то есть быть незаангажированным - считается правильной технологией журналиста?
Что означает сбалансировано подавать информацию?
Факт
Что такое факт?
От чего зависит факт?
Голые факты - это хорошо или плохо?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ СВОБОДЫ СЛОВА
Право на слово
Конфликты из-за нарушения права на слово
Право читателя
Абсолютная свобода слова
Имея свободу слова...


 Скачиваем бесплатно! Краткие рекомендации.


| Просмотров: 2941 | Комментариев: 0 | Рейтинг: 5.0/1 |

| Теги новости: журналистика, Основи, основы, відповіді, журналістика, ответы, Різун В.В. |
Смотрите также:
Похожие новости:
Комментировать новость 'Основи журналістики у відповідях та заувагах' могут только зарегистрированные посетители.
ЖурПАКnew
Всё для студента!
Сборник готовых дипломных работ.
Сервисы
Отправить СМС
Словарь терминов
Радио онлайн
Новости в мире
Твой гороскоп
Прогноз погоды
Услуги ПриватБанка
Рекомендуем
Стилистика и литературное редактирование (Учебник)
Максимов В.И.
Стилистика и литературное редактирование (Учебник)

Історія української журналістики XIX століття
Михайлин І.Л.
Історія української журналістики XIX століття

Введение в теорию журналистики. Учебник для студентов вузов (8-е изд., испр.)
Прохоров Е.П.
Введение в теорию журналистики. Учебник для студентов вузов (8-е изд., испр.)

Добавить нас в закладки

| Главная | Книги | Архив | Статьи | Программы | FAQ | Карта сайта | Обратная связь | RSS | Строительство и ремонт |
ВНИМАНИЕ! Все материалы портала и их содержимое предназначены исключительно в образовательных целях и для ознакомления. Все права в отношении материалов и их содержимого принадлежат законным правообладателям. В любой момент по просьбе автора (обладателя авторских прав) мы готовы убрать материалы с сайта. Мы всегда готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве.

© 2011 Journ-Port.ru - Портал журналиста